سوره فاتحة الکتاب – آیه ۳

الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۳)

بسیار بخشندهِ همیشه بخشاینده

و رحمان و رحیم

[خداوند] رحمتگر مهربان،

خدای رحمتگر مهربان (به رحمت و مهر عامی در دنیا برای همه، و خاصی در آخرت برای مؤمن).

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه