سوره فاتحة الکتاب – آیه 3

الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)

بسیار بخشندهِ همیشه بخشاینده

و رحمان و رحیم

[خداوند] رحمتگر مهربان،

خدای رحمتگر مهربان (به رحمت و مهر عامی در دنیا برای همه، و خاصی در آخرت برای مؤمن).

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه