جمع‌بندی نکات باب سوم

در ما نحن فیه، قتل عمد به ظلم و عدوان، مجازاتش در این دنیا هر چه باشد و در آن دنیا، الله تعالی هرگونه با قاتل برخورد کند، مرتبه‌ای از کفر است، چرا که فرمان مهمی از فرامین الله تعالی را عصیان کرده است، اما قاتل در حکم مرتد نیست و احکام مرتد بر او جاری نمی‌شود. همان‌طور که حاج آقای شایان فرمودند، اگر فتوای مشهور درباره مرتد را بپذیریم، اگر قرار باشد قتل عمد، ارتداد باشد و قاتلی که مسلمان است، به واسطه قتل مرتد شده باشد، مرتد فطری است و حتی اگر توبه کند هم جزایش قتل است و این با احکام قصاص که دیه‌ جای‌گزین آن می‌شود، یا به مصالحه از قتل صرف‌نظر می‌شود، یا حتی عفو کامل ممکن است، هماهنگ نیست. اگر خدا توفیق دهد، زمانی هم درباره ارتداد صحبت خواهیم کرد و آن‌جا هم حرف و نقل بسیار داریم.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه