سوره انعام – فضیلت

هر چند خواندن همه آیات و سور قرآن به سبب فهم و تدبیر در آن‌ها فضیلت دارد،

اما روایت معتبری، ویژه این سوره وجود ندارد.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه