جمع‌بندی نکات باب چهارم

در مانحن فیه، مطلب اضافه‌تری از ابواب قبل نداشت. یا تکرار همان مطالب بود، یا تأیید همان مطالب.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه