a راهنما – کتابخانه قرآن و حدیث مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج

راهنما

* اقسام رجال سند حدیث:

  • ثقه درجه یک: افرادی که به صراحت یا به واسطه به صورت قطعی توثیق می‌شوند. (این توثیق‌ها شدت و ضعف دارد، اما به هر حال سخنشان قابل اعتماد است و با کم و زیاد می‌توان به واسطه آن‌ها افراد مجهول یا مهمل را توثیق کرد.)
  • ثقه درجه دو: افرادی که مجهول یا مهمل بوده‌اند، اما به واسطه اعتماد ثقات درجه 1، توثیق شده‌اند و معمولا نمی‌توان به واسطه آن‌ها افراد مجهول یا مهمل را توثیق کرد. (این نوع از توثیق، شکننده است و وضعیت این افراد ممکن است که به دلایلی، مانند محتوای حدیث تغییر کند و حتی به ضعفا افزوده شوند.)
  • ثقه مشروط: افرادی که ثقه هستند، اما ویژگی دارند که باید در آن تأمل کرد. (مثلا بسیار از ضعفا نقل حدیث می‌کرده‌اند یا چند مرحله در زندگی داشته‌اند، مرحله‌ای منحرف و غیر قابل اعتماد بوده‌اند و مرحله‌ای از ثقات و قابل اعتماد.)
  • مجهول یا مهمل: افراد مجهول کسانی هستند که نشانی از آن‌ها در کتب رجالی متقدم نیست و راهی هم برای توثیقشان نیست و افراد مهمل کسانی هستند که نامشان در کتب رجالی هست، اما راهی برای توثیقشان نیست.
  • ضعیف: افرادی که به طریقی تضعیف شده‌اند. (این تضعیف‌ها شدت و ضعف دارند، اما به هر حال سخنشان در نقل حدیث قابل اعتماد نیست.)

* * *

* اقسام حدیث:

 معتبر درجه 1: حدیثی که همه رجال سند آن از ثقات درجه یک هستند و انتساب آن به معصومj معتبر است.

 معتبر درجه 2: حدیثی که در سند آن، یک یا چند ثقه درجه دو هست و سایرین همه از ثقات درجه یک هستند. (این احادیث احکام خاصی دارد. مثلا ضعف متن این احادیث، موجب تضعیف راوی یا روات درجه دو می‌شود و خودش نیز از اعتبار می‌افتد.)

معتبر مشروط: حدیثی که در سند آن، یک یا چند ثقه مشروط هستند که در شرایط خاص آن سند، به ثقات درجه یک یا ثقات درجه دو ملحق نمی‌شوند و هم‌چنان مشروط باقی می‌مانند. (با توجه به نوع ثقه مشروط، باید در متن یا سند حدیث دقت شود.)

  ضعیف: حدیثی که در سند آن فردی ضعیف، مهمل یا مجهول قرار دارد یا مرسل است و خلاصه انتساب آن به معصومj قابل قبول نیست. (بخش‌هایی از این احادیث یا حتی همه آن، ممکن است مؤیدی از قرآن، روایت معتبر، عقل و غیر این‌ها داشته باشد.)

* * *

* شرایط اعتبار حدیث:

جهت آشنایی با شرایط سندی و متنی احادیث لطفا کلیک کنید.

* * *

* مبانی استاد ریاحی در اعتبار سنجی احادیث:

جهت آشنایی با مبانی اعتبار سنجی استاد ریاحی لطفا کلیک کنید.

* * *

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه