سوره آل عمران – آیه 134

الَّذینَ یُنْفِقونَ فی السَّرّاءِ وَ الضَّرّاءِ وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النّاسِ وَ اللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ (134)

کسانی که انفاق می‌کنند در سرورها و ضررها و فرخورندگان خشم و عفوکنندگان از مردم و الله دوست می‌دارد نیکوکاران را. (134)

همانها که در گشادگی و سختی انفاق کنند نگهداران خشم و بخشندگان کسان، و خدا نیکو کاران را دوست دارد (134)

همانان که در فراخی و تنگی انفاق می‏کنند و خشم خود را فرو می‏برند و از مردم در می‏گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد. (134)

همانان که در وسعت و شادی و فقر مالی و حالی انفاق می‏کنند و فرونشانندگان خشم و بخشایندگان (لغزش‏های) مردم‏اند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد. (134)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه