الحدیث 76 / 2

76/2- محمد بن إبراهیم النعمانی فی کتاب الغیبة، قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن سعید قال: حدثنی[1] علی بن الحسن التیملی، عن أبیه، عن محمد بن خالد، عن ثعلبة بن میمون، عن عبدالرحمان بن مسلمة الجریری، قال: قلت لأبی‌عبدالله علیه‌السلام: إن الناس یوبخونا … و ذکر الحدیث.[2]
——————————
[1]. در مأخذ: حدثنا.
[2]. کتاب الغیبة: 266 [باب 14، ح 31].

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه دو است.
سند این حدیث، ذیل روایت شماره 75 بررسی شد و دیدیم که طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه دو است.

همان است که ذیل روایت شماره 75 عرض کردم. فقط این نکته را اضافه کنم که وقتی به کتاب الغیبة للنعمانی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در این روایت، تصریحی به صیحه نشده وفقط از شناخت حق و باطل صحبت شده است که به قرینه روایت الکافی، معلوم می‌شود، منظور، شناخت صیحه حق از صیحه باطل است.

ترجمه: همان است که در روایت قبل گفته شد.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه