شهرت روایی، عملی و فتوایی

در این کتاب که بر اساس بخشی از جلسات اصول فقه استدلالی استاد ریاحی تنظیم شده است، استاد هنگام رسیدن به بحث شهرت در کتاب کفایةالأصول، طبق معمول بحث مفصلی پیرامون موضوع داشته که بعدها در جلسات علم الحدیث مورد بازبینی قرار گرفته و خلاصه شد.

استاد در این جلسات به بررسی سه نوع شهرت رایج در مباحث فقهی، یعنی شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی پرداختند و نشان دادند که شهرت فتوایی به کل حجیت ندارد و دو نوع دیگر شهرت تنها در نوع خاصی از قضاوت حجیت دارد و در سایر موارد حجیتی ندارد.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه