اجماع، حجیت یا عدم حجیت

مشهور است که منابع فقه شیعه عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع.

در این کتاب که بر اساس بخشی از جلسات اصول فقه استدلالی استاد ریاحی تنظیم شده است، استاد هنگام رسیدن به بحث اجماع در کتاب کفایةالأصول، طبق معمول بحث مفصلی پیرامون موضوع داشته و در ضمن آن نشان دادند که اجماع، انواعی بیش از انواع مذکور در کفایة دارد و هیچ کدام آن‌ها نه در فقه و نه در هیچ جای دیگر حجت نیست، مگر یک مورد که آن هم مصداق خارجی ندارد.

(جهت استفاده از قابلیت جست و جو، روی کلید  کلیک کنید)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه