سوره مائده – آیه 102

قَدْ سَألَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ ثُمَّ أصْبَحوا بِها کافِرینَ (102)

به تحقیق سؤال کردند آن را قومی از قبل شما، سپس شدند به (واسطه) آن کافران. (102)

پیش از شما گروهی از این پرسشها کردند و بدان کافر شدند (102)

گروهی پیش از شما [نیز] از این [گونه‏] پرسشها کردند آن گاه به سبب آن کافر شدند. (102)

البته گروهی پیش از شما نیز این چیزها را پرسیدند، سپس بدان کافر شدند. (102)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه