سوره بقره – آیه ۲۸۰

وَ إنْ کانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلی مَیْسَرَةٍ وَ أنْ تَصَدَّقوا خَیْرٌ لَکُمْ إنْ کُنْتُمْ تَعْلَمونَ (۲۸۰)

و اگر بود صاحب دشواری، پس مهلتی است تا گشایش و این که صدقه دهید، بهترین است برای شما اگر شما بدانید. (۲۸۰)

اگر بدهکار تنگدست باشد تا فرا- خدستی او مهلتی باید و اگر ببخشید برای شما بهتر است اگر بدانستید. (۲۸۰)

و اگر [بدهکارتان‏] تنگدست باشد، پس تا [هنگام‏] گشایش، مهلتی [به او دهید] و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن برای شما بهتر است- اگر بدانید. (۲۸۰)

و اگر (بدهکار) تنگدست بود پس (بر شماست) مهلت دادن او تا وقت توانایی. و صدقه دادن شما (گذشت از اصل بدهی) برای شما بهتر است اگر بدانید. (۲۸۰)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه